* Depunerea și eliberarea actelor de identitate se face doar în baza unei programări telefonice la nr. de tel: 021.361.40.48

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Popești-Leordeni sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.
În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).
Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf.

Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal.

Important: Anexa nr. 1 la adresa D.E.P.A.B.D.

Prin Regulamentul UE 679/2016 – pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date sunt stabilite regulile generale de prelucrare a datelor personale, drepturile persoanelor vizate și obligațiile operatorilor. Este important să știm că această lege ocrotește viața privată și familială a cetățenilor. În consecință, te invităm să cunoști ce trebuie să faci pentru a obține astfel de date din Registrul Național de Evidentă a Persoanelor (R.N.E.P.).

Eliberarea cărții de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani.

 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor cât şi de părinte/reprezentant legal [ model cerere ] – se listează pe o singură foaie A4, fată-verso;
 2. certificatul de naștere, original și copie;
 3. actul de identitate al unuia dintre părinți sau reprezentantului legal;
 4. documentul cu care părintele sau reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 5. certificatul de căsătorie, al părinților sau după caz hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă/certificat de divorț însoțit de convenția privind minorii, după caz, în cazul în care părinții sunt divorțați, original și copie;
 6. chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;*

*emiterea cărții de identitate se taxează cu 7 lei, suma care se plătește la casieria din incinta oficiului Serviciului Public de Evidentă a Populației (Sos. Oltenitei, nr. 31A) sau la casieria din incinta Primăriei Popești-Leordeni (P-ta Sf. Maria, nr. 1).

Conform O.U.G. 97/2005, art. 14, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, ce poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.
Posibilitatea reducerii termenului pentru obținerea cărților de identitate se poate solicita în situații/motive justificate.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghișeul serviciului public comunitar local de evidentă a persoanelor, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistentă socială sau de persoana căruia i-a fost încredințat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

Dacă dovada adresei de domiciliu se face cu declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidentă a persoanelor.
În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediul rural.

Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române.

 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate [ model cerere ] – se listează pe o singură foaie A4, fată-verso;
 2. certificatul constatator eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original și copie; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani și nu sunt înscriși în certificatul constatator care atestă dobândirea cetățeniei de către unul din părinți, aceștia sunt îndrumați pentru clarificarea cetățeniei către Autoritatea Națională pentru Cetățenie;
 3. certificatele de stare civilă, ale solicitantului, naștere și căsătorie, dacă este cazul, precum și cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții, original și copie(certificatele trebuie să fie eliberate de autoritățile române);
 4. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 5. un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identității, respectiv: pașaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original și copie;
 6. hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă/certificat de divorț însoțit de convenția privind minorii, după caz, original și copie.
 7. chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;*

*emiterea cărții de identitate se taxează cu 7 lei, suma care se plătește la casieria din incinta oficiului Serviciului Public de Evidentă a Populației (Sos. Oltenitei, nr. 31A) sau la casieria din incinta Primăriei Popești-Leordeni (P-ta Sf. Maria, nr. 1).

Conform prevederilor legale, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor. În situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către Șeful Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor.

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de ședere eliberat de Autoritatea pentru străini pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

Dacă dovada adresei de domiciliu se face cu declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidentă a persoanelor.
În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediul rural.

Eliberarea cărții de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei.

 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate [ model cerere ]– se listează pe o singură foaie A4, fată-verso;
 2. actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
 3. certificatul de naștere, original și copie;
 4. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
 5. hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă/certificat de divorț însoțit de convenția privind minorii, după caz, original și copie.
 6. certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 7. certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 8. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, şi după caz dovada adresei de reședință, original și copie;
 9. chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;*

*emiterea cărții de identitate se taxează cu 7 lei, suma care se plătește la casieria din incinta oficiului Serviciului Public de Evidentă a Populației (Sos. Oltenitei, nr. 31A) sau la casieria din incinta Primăriei Popești-Leordeni (P-ta Sf. Maria, nr. 1).

Conform O.U.G. 97/2005, art. 14, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, ce poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.
Posibilitatea reducerii termenului pentru obținerea cărților de identitate se poate solicita în situații/motive justificate.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului se prezintă și hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Dacă dovada adresei de domiciliu se face cu declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidentă a persoanelor.
În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediul rural.

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani.

 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate [ model cerere ] – se listează pe o singură foaie A4, fată-verso;
 2. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 3. declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;
 4. fișa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliție de la locul de domiciliu sau reședință al solicitantului;
 5. 2 fotografii mărimea 3/4 portret și profil al solicitantului;
 6. chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;*

*emiterea cărții de identitate se taxează cu 7 lei, suma care se plătește la casieria din incinta oficiului Serviciului Public de Evidentă a Populației (Sos. Oltenitei, nr. 31A) sau la casieria din incinta Primăriei Popești-Leordeni (P-ţa Sf. Maria, nr. 1).

Conform O.U.G. 97/2005, art. 14, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, ce poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.
Posibilitatea reducerii termenului pentru obținerea cărților de identitate se poate solicita în situații/motive justificate.

Dacă dovada adresei de domiciliu se face cu declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidentă a persoanelor.
În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediul rural.

Eliberarea cărții de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor.

 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate [ model cerere ] – se listează pe o singură foaie A4, fată-verso;
 2. actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
 3. certificatul de naștere, original și copie;
 4. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
 5. hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă/certificat de divorț însoțit de convenția privind minorii, după caz, original și copie;
 6. certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 7. certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 8. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 9. chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;*

*emiterea cărții de identitate se taxează cu 7 lei, suma care se plătește la casieria din incinta oficiului Serviciului Public de Evidentă a Populației (Sos. Oltenitei, nr. 31A) sau la casieria din incinta Primăriei Popești-Leordeni (P-ţa Sf. Maria, nr. 1).

Conform O.U.G. 97/2005, art. 14, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, ce poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.
Posibilitatea reducerii termenului pentru obținerea cărților de identitate se poate solicita în situații/motive justificate.

Dacă dovada adresei de domiciliu se face cu declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidentă a persoanelor.
În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediul rural.

Eliberarea cărții de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior.

 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate [ model cerere ] – se listează pe o singură foaie A4, fată-verso;
 2. actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
 3. certificatul de naștere, original și copie;
 4. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
 5. hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă/certificat de divorț însoțit de convenția privind minorii, după caz, original și copie;
 6. certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 7. certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 8. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 9. dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
 10. un document emis de instituțiile sau autoritățile publice – pașaport, permis de conducere,legitimație de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ, cu fotografie de dată recentă, original și copie;
 11. chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;*

*emiterea cărții de identitate se taxează cu 7 lei, suma care se plătește la casieria din incinta oficiului Serviciului Public de Evidentă a Populației (Sos. Oltenitei, nr. 31A) sau la casieria din incinta Primăriei Popești-Leordeni (P-ţa Sf. Maria, nr. 1).

Conform O.U.G. 97/2005, art. 14, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, ce poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.
Posibilitatea reducerii termenului pentru obținerea cărților de identitate se poate solicita în situații/motive justificate.

Dacă dovada adresei de domiciliu se face cu declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidentă a persoanelor.
În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediul rural.

Eliberarea cărții de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România.

 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România [ model cerere ] – se listează pe o singură foaie A4, fată-verso;
 2. certificatul de naștere, original și copie;
 3. certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
 4. hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă/certificat de divorț însoțit de convenția privind minorii, după caz, original și copie;
 5. certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 6. certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 7. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 8. pașaportul românesc valabil sau expirat, certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis sau misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, original și copie;
  – pentru pașaport sunt necesare fila informatizată și filele destinate aplicării vizelor și ștampilelor a ștampilelor autorităților de frontieră, original și copie;
 9. actul de identitate și/sau pașaportul, eliberate de autoritățile străine;
  – pentru pașaport sunt necesare fila informatizată și filele destinate aplicării vizelor și ștampilelor a ștampilelor autorităților de frontieră, original și copie;
 10. chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;*

*emiterea cărții de identitate se taxează cu 7 lei, suma care se plătește la casieria din incinta oficiului Serviciului Public de Evidentă a Populației (Sos. Oltenitei, nr. 31A) sau la casieria din incinta Primăriei Popești-Leordeni (P-ţa Sf. Maria, nr. 1).

Conform prevederilor legale, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor. În situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către Șeful Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor.

Dacă dovada adresei de domiciliu se face cu declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidentă a persoanelor.
În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediul rural.

Eliberarea cărții de identitate provizorii cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România [ model cerere ] – se listează pe o singură foaie A4, fată-verso;
 2. pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statul de cetățean român domiciliat în străinătate, original și copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, precum și copii ale acelorași file ale pașaportului străin, pentru situația în care solicitantul a intrat în țară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
 3. certificatul de naștere și/sau de căsătorie,eliberate de oficiile de stare civilă române, original și copie;
 4. hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă/certificat de divorț însoțit de convenția privind minorii, după caz, original și copie;
 5. certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 6. dovada adresei de reședință, din România, original și copie;
 7. 2 fotografii mărimea 3/4cm, având la bază o bandă albă de 7mm;
 8. chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii;*

*emiterea cărții de identitate se taxează cu 1 leu, suma care se plătește la casieria din incinta oficiului Serviciului Public de Evidentă a Populației (Sos. Oltenitei, nr. 31A) sau la casieria din incinta Primăriei Popești-Leordeni (P-ţa Sf. Maria, nr. 1).

Termenul de eliberare a cărții de identitate provizorii cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România este de până 3 zile lucrătoare.

Dacă dovada adresei de domiciliu se face cu declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidentă a persoanelor.
În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediul rural.

Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate.

 1. cererea pentru eliberarea actului de identitate [ model cerere ] – se listează pe o singură foaie A4, fată-verso;
 2. 3 fotografii mărimea 3/4 cm cu bandă albă de 7 mm la bază;
 3. documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reședință, original și copie;
 4. chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii.*

*emiterea cărții de identitate se taxează cu 1 leu, suma care se plătește la casieria din incinta oficiului Serviciului Public de Evidentă a Populației (Sos. Oltenitei, nr. 31A) sau la casieria din incinta Primăriei Popești-Leordeni (P-ţa Sf. Maria, nr. 1).

Termenul de eliberare a cărții de identitate provizorii este de până la 3 zile lucrătoare.

Dacă dovada adresei de domiciliu se face cu declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidentă a persoanelor.
În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediul rural.

Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței.

 1. cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței [ model cerere ];
 2. actul de identitate al solicitantului;
 3. documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
 4. actul de identitate al găzduitorului.

Termenul de eliberare a actului de identitate este de până la 3 zile lucrătoare.

Dacă dovada adresei de domiciliu se face cu declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidentă a persoanelor.
În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediul rural.

Dovada adresei de domiciliu.

 1. acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare;
 2. declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu însoțită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
 3. declarația pe proprie răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b).
  Pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali;

a) Acte încheiate în condiţii de validitate privind titlul locativ, pot fi reprezentate de unul dintre următoarele documente:

 1. contract de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă (însoţit de procesul verbal de predare-primire-recepţie a locuinţei după caz);
 2. contractul de donaţie a unui imobil de tip locuinţă;
 3. contractul de vânzare-cumpărare, sau de donaţie a unui tip locuinţă cu clauză de habitaţie viageră, sau uzufruct-viager, situaţie în care, solicitantului îi va fi necesar pe lângă contract şi acordul deţinătorului uneia dintre clauzele prezentate mai sus, din care să rezulte că este deacord cu eliberarea actului de identitate al solicitantului la adresa respectivă;
 4. contract de schimb de locuinţe;
 5. contractul (convenţia) de partaj voluntar (dacă a fost înscris în Registrul de Transcripţiuni Imobiliare);
 6. contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
 7. contractul de închiriere care are ca obiect un imobil tip locuinţă privind fondul locativ de stat;
 8. certificatul de moştenitor;
 9. hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil de tip locuinţă(dacă a fost înscris în Registrul de Transcripţiuni Imobiliare);
 10. contractul de vânzare-cumpărare cu credit ipotecar;
 11. contractul de comodat (folosință gratuită);
 12. actul de adjudecare a unui imobil la licitație;
 13. contractul de leasing imobiliar;
 14. actul de alipire sau dezlipire a unui imobil cu destinație de locuință;
 15. contractul de dare în plată a unui imobil cu destinație de locuință;
 16. autorizaţia de construcţie a unui imobil tip locuinţă însoţită de procesul verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
 17. documentul eliberat de primării din care să rezulte că solicitantul sau după caz, gazduitorul acestuia figurează înscris în Registrul Agricol (valabil 30 de zile de la data emiterii);
 18. extras de carte funciară (valabil 30 de zile de la data emiterii).

b) Consimţământul scris de primire în spaţiu al găzduitorului, însoţit de actul de proprietate al acestuia.

Declarația de primire în spațiu poate fi dată în fața lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor a polițistului de siguranță publică, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

 

Sursa: primăria-popești-leordeni.ro